Dziś jest: 20.01.2022
   Informacje o Galerii
Brak miniaturki
Galeria: cd.
Zabronione jest trzymanie zwierząt na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby oraz w sposób powodujących u nich uszkodzenie ciała i niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.Zakazane jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych oraz sprzedaż i nabywanie tych zwierząt na targowiskach, targach i giałdach. Zakaz rozmnażania i sprzedaży zwierząt domowych nie dotyczy rasowych psów i kotów zarejestrowanych w odpowiednich związkach hodowców oraz nabywania psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Ponadto zgodnie z cytowaną wyżej ustawą za znęcanie się nad zwierzętami domowymi uznaje się:
1. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów;
2.bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urzą-
dzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej czę-
ści brzucha, dolnych częściach kończyn;
3. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
4. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym
utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach
albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
5. porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź
przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
6. organizowanie walk zwierząt;
7. trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenie ciała lub
cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu;
8. transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na
targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący
ich zbędne cierpienie i stres;
9. umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych
zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból;
Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:
1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub
2) państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne, jeżeli
jest to zwierzę gospodarskie, lub
3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę
wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.
Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą;
2) względami humanitarnymi;
3) koniecznością sanitarną;
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących;
5) potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9;
6) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody.
Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.
Zarówno znęcanie się nad zwierzętami, jak również ich uśmiercanie w zakresie i w sposób niezgodny z ustawą traktowane są jako przestępstwo i w każdym przypadku ujawnienia takich faktów kierowane będą stosowne wnioski do organów ścigania.